Gebruikersvoorwaarden

Disclaimer
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Mammarosa (Mammarosa).

AVG
Zie ons Privacy statement en verwerkingsregister voor de wijze waarop we de privacy beschermen van belangstellende die onze nieuwsbrief ontvangen en van de aan de Stichtingen verbonden vrijwilligers en bestuursleden.

Deze website vervangt de arts niet
Deze website kan geenszins een raadpleging bij een arts vervangen. Gezondheidsproblemen dienen voorgelegd te worden aan uw behandelend arts, die als enige in staat is een diagnose te stellen en een gepaste behandeling voor te schrijven. Deze website leent zich niet voor de beantwoording van persoonlijke en/of medische vragen. Hiervoor is uw behandelend arts – die u en uw medisch dossier als geen ander kent – de meest aangewezen persoon.

Taalversies
Alleen de Nederlandse taalversie is onder verantwoording van een arts geschreven. De teksten zijn vertaald door vrijwilligers uit de betreffende landen. Deze vrijwilligers zijn geen officiële vertalers. Alhoewel Mammarosa elke vertaling één of meerdere keren heeft laten controleren door andere vrijwilligers uit de betreffenden landen, kan Mammarosa niet uitsluiten dat er fouten zijn gemaakt bij de vertaling. Bij gebruik van deze website accepteert u het risico dat er vertaalfouten gemaakt kunnen zijn. Indien u een vertaalfout ontdekt, dan stelt Mammarosa het zeer op prijs als u deze aan Mammarosa wilt doorgeven.

Juistheid en actualiteit van verstrekte informatie
Mammarosa doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en actueel is. Mammarosa geeft echter geen garantie en legt geen verklaring af inzake de nauwkeurigheid, de geldigheid, de actualiteit en de volledigheid van de verstrekte informatie. Zij verwerpt eveneens uitdrukkelijk elke verplichting om de verstrekte informatie te actualiseren. Mammarosa behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde en zonder opgave van reden te wijzigen, te actualiseren, te verbeteren, aan te passen, aan te vullen en/of te verwijderen.

Hyperlinks naar anders websites
Deze website bevat ‘hyperlinks’ of referenties naar websites van derden. Mammarosa controleert niet alle websites die gekoppeld zijn aan deze website en geeft geen enkele garantie en legt geen enkele verklaring af met betrekking tot de nauwkeurigheid, de geldigheid, de volledigheid, de actualiteit en/of elk ander aspect van de informatie opgenomen in webpagina’s die niet behoren tot deze website of die behoren tot ieder andere website gekoppeld aan deze website. Mammarosa kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect zou voortvloeien uit het gebruik van webpagina’s en/of websites van derden en de inhoud daarvan. De gebruiker verklaart de websites en pagina’s van derden waarnaar eerdergenoemde website verwijst alsmede de inhoud daarvan op eigen risico te gebruiken.

Copyright
De inhoud van deze website – bestaande onder meer uit teksten, tekeningen, grafieken, logo’s, iconen, beelden, audio- en videofragmenten, foto’s, programma’s en de beschreven technologie – wordt wereldwijd beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip doch niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en tekeningen- en modelrechten. Mammarosa is exclusief titularis van alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website. De inhoud van deze website kan enkel worden gedownload voor niet-commerciële doeleinden. Het is verboden de inhoud van deze website te wijzigen, te reproduceren, en/of verder te verspreiden in oorspronkelijke dan wel gewijzigde vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mammarosa.

Aansprakelijkheid
Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met deze afwijzing van aansprakelijkheid (“Disclaimer”).
Mammarosa kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect zou voortvloeien uit (i) het gebruik en/of de interpretatie van de inhoud van deze website, (ii) het vertrouwen dat wordt gesteld in de inhoud van deze website, (iii) vertaalfouten, (iv) de tijdelijke of voortdurende beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van deze website, (v) het ondeskundig gebruik van de inhoud van deze website, of (vi) het al dan niet aanbrengen van wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen, actualiseringen, aanvullingen en/of annuleringen in de inhoud van deze website. De gebruiker verklaart deze website en de inhoud ervan op eigen risico te gebruiken.

Registratie voor de Nieuwsbrief
Voor registratie om 2 à 3 maal per jaar de nieuwsbrief te ontvangen, worden naam, emailadres en telefoonnummer vastgelegd. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrieven zal nooit aan derden worden verstrekt. Bij afmelding van de nieuwsbrief zal deze informatie worden verwijderd. Vrijwilligers en andere betrokken bij de Stichting Mammarosa wordt gevraagd ook andere gegevens zoals adres, naam werkorganisatie, functie bij Mammarosa en dergelijke registreren. Deze gegevens worden intern alleen gebruikt binnen de Stichting Mammarosa, de Stichting Mammarosa Rotterdam en de Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond om de onderlinge communicatie te faciliteren. Zoals vermelding op de interne telefoonlijst, het uitnodigen voor bijeenkomsten en dergelijke.

Gebruiksregistratie
Om het gebruik van de voorlichtingsfilms en de voorlichtingsteksten te kunnen meten wordt gebruik gemaakt van een registratie. Op de website wordt geregistreerd naar welke filmpjes, hoe lang wordt gekeken, of je alleen of samen kijkt en of de filmpjes via YouTube of via ‘Swipe’ worden bekeken. Deze informatie wordt op de server van Mammarosa vastgelegd. Indien de gebruiker is ingelogd wordt ook het emailadres geregistreerd. Daarmee wordt geregistreerd welke voorlichters welke voorlichtingsfilmpjes laten zien. Met deze registratie kan Stichting Mammarosa het gebruik van de website optimaliseren en daarmee zoveel mogelijk vrouwen bereiken. Eventuele publicaties over het gebruik, zowel intern als extern, zijn altijd anoniem. Door het gebruik van deze website stem je in met deze voorwaarden en door in te loggen stem je in met het registreren van je emailadres ingeval van het kijken naar voorlichtingsfilmpjes.

Nederlands recht en Nederlandse rechtbank
Deze website en alle betrekkingen tussen de gebruiker en Mammarosa worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen de gebruiker en Mammarosa zullen worden voorgelegd aan rechtbanken in Nederland, die ter zake exclusieve bevoegdheid hebben.

YouTube connectie
De door Mammarosa geproduceerde voorlichtingsfilmpjes worden gepubliceerd op de website www.mammarosa.nl en tevens op YouTube om de bereikbaarheid te vergroten. Daarbij zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van YouTube en het privacy statement van Google.